(யூனிகோட் பிழை) 'யூனிகோடெஸ்கேப்' கோடெக் 2-3 நிலையில் பைட்டுகளை டிகோட் செய்ய முடியாது: துண்டிக்கப்பட்டது UXXXXXXXX தப்பிக்கும்

Unicodeescapecodec Cant Decode Bytes Position 2 3டெஸ்க்டாப் கோப்புகளைப் படிக்கும்போது பிழைகளைப் பெறுகிறேன்: (யூனிகோட் பிழை) ‘யூனிகோடெஸ்கேப்’ கோடெக் 2-3 நிலையில் பைட்டுகளை டிகோட் செய்ய முடியாது: துண்டிக்கப்பட்டது UXXXXXXXX தப்பித்தல்

with open('C:UsersAdministratorDesktopvideoname.txt') as rfile:

பின்னர், பைத்தானில், a ஒரு தப்பிக்கும் தன்மை என்று கண்டறியப்பட்டது, இது யுனிகோட் குறியாக்கத்தைத் தொடர்ந்து வருகிறது என்று பொருள், எனவே பயனர் இங்கே ஒரு பிழையைப் புகாரளிப்பார், சரத்தின் முன் ஒரு r ஐச் சேர்க்கவும்.with open(r'C:UsersAdministratorDesktopvideoname.txt') as rfile: