விழுமிய உரை SVN சொருகி நிறுவுகிறது

Sublime Text Installs Svn Pluginவிருப்பத்தேர்வுகள்-> தொகுப்பு அமைப்புகள்-> ஆமை எஸ்.வி.என்-> அமைப்புகள் - பயனர்

{ // Auto close update dialog when no errors, conflicts and merges 'autoCloseUpdateDialog': false, // Auto close commit dialog when no errors, conflicts and merges 'autoCloseCommitDialog': false, 'tortoiseproc_path': 'D:\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe' //Your own TortoiseProc.exe path }

விருப்பத்தேர்வுகள்-> தொகுப்பு அமைப்புகள்-> ஆமை எஸ்.வி.என்-> முக்கிய பிணைப்புகள் - பயனர்[ {'keys': ['ctrl+alt+space'], 'command': 'reindent' }, { 'keys': ['ctrl+l'], 'command': 'show_overlay', 'args': {'overlay': 'goto', 'text': ':'} }, { 'keys': ['alt+f3'], 'command': 'find_under_expand' }, { 'keys': ['ctrl+shift+r'], 'command': 'show_overlay', 'args': {'overlay': 'goto', 'show_files': true} }, { 'keys': ['alt+up'], 'command': 'swap_line_up' }, { 'keys': ['alt+down'], 'command': 'swap_line_down' }, { 'keys': ['ctrl+alt+down'], 'command': 'duplicate_line' }, { 'keys': ['ctrl+alt+k'], 'command': 'show_panel', 'args': {'panel': 'find_in_files'} }, { 'keys': ['ctrl+d'], 'command': 'run_macro_file', 'args': {'file': 'res://Packages/Default/Delete Line.sublime-macro'} }, { 'keys': ['alt+u'], 'command': 'svn_update' }, { 'keys': ['alt+c'], 'command': 'svn_commit' }, { 'keys': ['alt+r'], 'command': 'svn_revert' }, { 'keys': ['alt+l'], 'command': 'svn_log' }, { 'keys': ['alt+d'], 'command': 'svn_diff' } ]

பழக்கவழக்கங்களின்படி அமைக்கலாம்மறுபதிப்பு: https://www.cnblogs.com/tufujie/p/9416052.html