ஹனிபாட் கட்டுமானம் HFish - நிறுவன பாதுகாப்பு சோதனைக்கான செயலில் பாதுகாப்பு ஹனிபாட் மீன்பிடி கட்டமைப்பின் அமைப்பு

Honeypot Construction Hfish Active Security Honeypot Fishing Framework Systemஅணுகல் http://ip:9001
படம்உலாவி அணுகல் http://192.168.255.135:9000/, கணக்கு கடவுச்சொல்லை உள்ளிட தயங்க
படம்பார்வையிட பின்னணி மேலாண்மை பக்கத்தைத் திறக்கவும், நீங்கள் அதை உள்ளுணர்வாகக் காணலாம்.
படம் படம்