ஸ்பார்க்கில் RDD இன் அடிப்படை மாற்று நடவடிக்கைகள்

Basic Conversion Operations Rdd SparkRDD இல் R 1, 2, 3, 4 data தரவுகளுடன் ஒரு அடிப்படை RDD மாற்று செயல்பாட்டைச் செய்யுங்கள்:

பின்வருபவை ஸ்கலா மொழியில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன:1: val example = sc.parallelize (பட்டியல் (1, 2, 3, 3%)val result = example.map (x => x + 1)

println (result.collect (). mkString (','))

2: val example = sc.parallelize (பட்டியல் (1, 2, 3, 3%)val result = example.flatMap (x => x.to (3))

println (result.collect (). mkString (','))

3: val example = sc.parallelize (பட்டியல் (1, 2, 3, 3%)

val result = example.filter (x => x! = 1)

println (result.collect (). mkString (','))

4: val example = sc.parallelize (பட்டியல் (1, 2, 3, 3%)

val result = example.distinct ()

println (result.collect (). mkString (','))

5: val example = sc.parallelize (பட்டியல் (1, 2, 3, 3%)

val result = example.sample ()

println (result.collect (). mkString (','))

மறுபதிப்பு: https://www.cnblogs.com/reedom1991/p/7114785.html